YOU’RE BEAUTIFUL- Abul Hashem

Abul Hashem Editor The Guardian

Abul Hashem
Editor
The Guardian

YOU’RE BEAUTIFUL
Abul Hashem

You’ve beauty in your skin
You’ve beauty in your hair
You’ve beauty in your eyes
You’ve beauty in your nose
You’ve beauty in your lips
You’ve beauty in your teeth
You’ve beauty in your face
You’ve beauty in your neck
You’ve beauty in your hands
You’ve beauty in your fingers
You’ve beauty in your legs
You’ve beauty in your toes
You’ve beauty in your body
You’ve beauty in your heart
You’ve beauty in your mind
You’ve beauty in your feelings
You’ve beauty from your head to foot
You’ve beauty in your talking
You’ve beauty in your voice
You’ve beauty in your laughing
You’ve beauty in your walking.
You don’t know how beautiful you’re
And you don’t see how beautiful you’re.
Only the poet sees you and your beauty.
You’re poet’s poetic wonder
You’re poet’s poetic beauty
You’re poet’s poetic discovery
And you’re beautiful!